نگاهی به فیلم «مرد دریایی»؛ که دنیایی رنگین و سرشار از جلوه های ویژه خلق کرد