قدردانی از تهیه کنندگان و سرمایه گذاران «شنای پروانه» و «خوب، بد، جلف ۲»