رسانه ها و فیلمسازان باید دیدگاه جامعه را نسبت به کودکان کار تغییر دهند