با ارسال نامه‌ی مکتوب از ناجی هنر، مشکل یکی از فیلم‌های متقاضی اکران عید حل شد