آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی- نوبت اول جامعه اصناف خانه سینما در سال ۹۸